attanmia HG maastricht project huiselijk geweldDoor middel van een persoonlijke benadering  sociaal-pschologische kennis en het scheppen van heldere kaders op het gebied van sociale vraagstukken, proberen wij onze doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen.

Voorbeelden van projecten zijn het creëren van kansen voor jongeren middels huiswerkbegeleiding, schoolkeuzeondersteuning, stageplekken, (vrijwilligers-) werk en netwerkuitbreiding. Projecten voor ouders betreffen hoofdzakelijk het faciliteren van ontmoetings- en educatiemogelijkheden. Hierbij staat het met elkaar in dialoog gaan centraal en worden onderwerpen als opvoeding, gezonde leefstijl en het doorbreken van taboes, zoals eerwraak, homosexualiteit en pleegzorg, ter tafel gebracht.

Een langlopend project is Peer-Ouders, welke is gericht op het vergroten en versterken van het sociale netwerk rondom gezinnen. Speciaal is de oudertraining Shabab (Jeugd) van Nu, over het opvoeden van pubers in de stad en de verbinding tussen opvoeding en burgerschap en de training Weerbaar Opvoeden tegen radicalisering.

Zie kopjes: projecten en trainingen / activiteiten