In de methodiek “Shabab (Jeugd) van Nu” staat de kracht van ouders en het sociale steunnetwerk centraal. De methodiek is uniek in Nederland, waarbij Marokkaanse gezinnen (moeders en vaders) opvoedondersteuning ontvangen. Hoofddoelen van de methodiek zijn een verbetering in opvoedvaardigheden, een verhoogde foto svn ettaouhidcompetentiebeleving en een uitbreiding van het sociale steunnetwerk. Tijdens een zestal trainingsbijeenkomsten ontvangen opvoeders opvoedingsondersteuning, zij leren om te gaan met de specifieke opvoedingssituatie waar zij mee te maken hebben. Tussen de bijeenkomsten gaan ouders aan de slag met oefeningen en worden zij gestimuleerd elkaar te ondersteunen en raad te plegen.

Bestaande methodieken weten informatie veelal niet goed over te brengen op migranten groepen. Het unieke aan de methode is dat trainers letterlijk en figuurlijk de taal van de ouders spreken en dezelfde sociaal-culturele achtergrond hebben. Tevens worden bij deze methodiek ook de vaders betrokken, iets wat in andere methodieken veelal niet gebeurd. Wanneer vaders niet in de opvoeding betrokken worden kan de opvoeding verstarren en verharden (Pels, in Weijers en Eliaerts,2008).

De Stichting ervaart dat de methode zeer goed aanslaat bij de doelgroep gezien de grote belangstelling voor de training. Ook lokale bestuurders hebben interesse getoond voor het breder uitzetten van deze methode in het kader van preventie en het versterken van de eigen kracht. De Stichting heeft in deze fase behoefte aan een verdere onderbouwing, versterking en wetenschappelijke verantwoording van de effectiviteit zoals zij die in de praktijk ervaren voordat zij de methode breder uit willen zetten.

Onderzoek naar werkbaarheid van methodiek

De Universiteit Utrecht heeft de werkbaarheid van de methodiek wetenschappelijk onderzocht. Voor zover bekend was er namelijk niet eerder onderzoek naar de werkzaamheid van opvoedingsondersteunende interventies van Migranten zelforganisaties op opvoedingscompetenties van ouders. Tevens voorziet dit onderzoek in een leemte wat betreft de werkzame elementen van de methodiek, welke de overdraagbaarheid vergroten.

Vanuit deze doelstelling zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd:
– Wat is het effect van de methodiek “Shabab van Nu” op de opvoedcompetenties van de ouders? En welke rol spelen achtergrondkenmerken van de doelgroep hierbij?
– Wat is het effect van de methodiek “Shabab van Nu” op het sociale steunnetwerk van ouders en de ervaringen van ouders? En welke rol spelen achtergrond kenmerken hierbij?
– Welke factoren in de uitvoering van de methodiek zijn van belang voor het succesvol verlopen van de interventie?

Onderzoeksresultaten

Op 26 januari 2017 is in Rotterdam de slotconferentie gehouden, waarbij de resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd. Hier leest u een kort verslag van deze conferentie. De resultaten van het onderzoek kunt u teruglezen in het digitale Boek Opvoeders Shabab van Nu.

Projectduur:
2014 -2015

Onderzoeker Spark van Beurden presenteert de onderzoeksresultaten.