Het projectplan Diversiteit in pleegzorg  is opgesteld in een samenwerkingsverband tussen pleegzorginstellingen uit de vier of twee grote steden (Amsterdam, Utrecht en Den haag en Rotterdam ) en belangen-, ondersteunings- en religieuze organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van onder meer islamitische burgers. Het betreft een pilot om een gezamenlijke methodiek te ontwikkelen met als doel een toename van het aantal pleeggezinnen met een moslimachtergrond in de genoemde steden.

Doelstelling

De partners hebben het volgende doel vastgesteld als hoofddoel van het project.

Ontwikkelen van instrumenten en methodieken om een toename van pleegouders met een allochtone achtergrond te genereren zodat meer kinderen die in pleegzorg terecht komen de kans krijgen om op te groeien in een voor hun veilige en stabiele omgeving die aansluit bij hun eigen culturele/religieuze achtergrond zodat zij voldoende kansen krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien binnen hun eigen identiteit.

De volgende subdoelen zijn vastgesteld voor het project:

 • Sleutelfiguren trainen en inzetten om moeilijk bereikbare groepen te bereiken.
 • Een brede bewustwordingscampagne uitvoeren onder  verschillende gemeenschap in de 4 deelnemende steden.
 • Het versterken van de bekendheid en acceptatie van pleegzorg.
 • Allochtone  pleegouders werven en warm overdragen aan de pleegzorginstellingen in de verschillende steden.
 • Wederzijdse deskundigheidsbevordering, uitwisseling van expertise en ervaringen tussen migrantenorganisaties en pleegzorginstellingen.
 • Sleutelfiguren inzetten om met pleegzorginstellingen te werken aan het kindwerven onder verschillende gemeenschappen
 • Beschrijven van de methodiek van deze pilot om diversiteit in pleegzorg te bevorderen.

De subdoelen geven invulling aan welke stappen gezet zijn binnen het project om bij te kunnen dragen aan het behalen van de hoofddoelstelling.

Bij de start van het project zijn ook een aantal verwachte resultaten beschreven:

De te verwachten kwantitatieve resultaten van dit project voor de vier deelnemende steden zullen zijn:

 • Minimaal 15 sleutelfiguren zijn getraind in het geven van voorlichtingen
 • Minimaal 50 voorlichtingen zijn georganiseerd in de verschillende steden
 • In totaal zullen met de bewustwordingscampagne minimaal 1000 mensen bereikt worden
 • Doormiddel van ondersteuning bij kindwerving  zullen minimaal 15 nieuwe pleeggezinnen warm overgedragen worden aan de pleegzorginstellingen
 • Een slotconferentie zal georganiseerd worden waar de methodiek gepresenteerd wordt

Tot slot noemen we nog de kwantitatieve resultaten:

 • De methodiek rondom deze pilot is beschreven en gepubliceerd en ter beschikking gesteld aan organisaties in Nederland.
 • Zoals u kunt zien uit paragraaf 1.1 zijn de verwachte resultaten binnen het project ruim behaald.

Doelgroep

De ervaring leert dat het belangrijk is om bij moeilijk te bereiken of kwetsbare doelgroepen in te zetten op maatwerk. Omdat dit voor de eerste keer is dat een grootschalig project opgezet is waarin belangenorganisaties samen werken met pleegzorginstellingen om de betrokkenheid van allochtonen bij pleegzorg te vergroten is in deze pilot per stad bekeken op welke doelgroep ingezet zou worden en is daarbij maatwerk toegepast.

Uit gesprekken met de pleegzorginstellingen bleken voor de volgende doelgroepen met name behoefte aan een toename van het aantal plaatsen voor kinderen:

Amsterdam:Turks, Marokkaans en Pools

Den Haag: In Den Haag was geen pleegzorg instelling betrokken maar zijn wel bijeenkomsten georganiseerd voor de Turkse en Marokkaanse doelgroep

Rotterdam:  Marokkaans, Caribisch Nederlands, Surinaams, Kaapverdiaans en Pools

Utrecht: In Utrecht is ervoor gekozen om zich voor deze pilot in te zetten op de Marokkaanse  doelgroep.

Naast de verschillende gemeenschappen richtte het project zich ook op andere partijen die betrokken zijn bij diversiteit in pleegzorg.

Indirect richtte het project zich ook op de volgende doelgroepen:

 • Sleutelfiguren binnen de allochtone gemeenschappen: als eerste zijn deze sleutelfiguren bewust gemaakt van het belang van pleegzorg en zijn ze empowert en geholpen om  hun rol vorm te geven om dit thema onder de aandacht te brengen bij hun achterban.
 • Zichtbaar maken van bestaande structuren waarin kinderen in niet-officieel erkende pleeggezinnen gehuisvest zijn (bijvoorbeeld via familiestructuren of binnen een bepaalde religieuze kring).
 • De omgeving van de directe doelgroep: het is belangrijk dat de omgeving van de potentiële pleegouders open staat voor het idee van pleegouderschap, zij moeten het begrijpen, accepteren en ondersteunen om zo de potentiële pleegouders de ruimte te geven hun keuze bewust te maken.
 • Medewerkers van pleegzorginstellingen: het is belangrijk dat de pleegouders die met dit project geworven vanuit de pleegzorginstellingen de juiste ondersteuning krijgen.
 • Medewerkers van pleegzorginstellingen dienen in bijeenkomsten geïnformeerd te worden over de knelpunten en drempels die allochtone gezinnen ervaren bij hun bejegening en/of trainingen om als pleeggezinnen geaccepteerd te worden.
 • Andere pleegzorginstellingen, steden en belangenorganisaties: deze pilot en de methodiekbeschrijving die ervan gemaakt wordt, levert een bijdrage aan de inzet in andere steden en onder andere doelgroepen om de diversiteit in de pleegzorg te vergroten.

Partners in Diversiteit

Binnen het project waren 8 partners betrokken. Het ging hierbij om pleegzorginstellingen, migrantenorganisaties, een kenniscentrum en een koepelorganisatie van migrantenzelforganisaties. De diversiteit aan partners heeft het project goed gedaan maar was ook een aandachtspunt. Met veel verschillende partners die ook verschillende organisatie culturen hebben vraagt de samenwerking extra aandacht.